NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Általános nyereményjáték szabályzat

Jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Millennium Wellness Kft. hivatalos weboldalán: www.millenniumwellness.hu, valamint hivatalos facebook oldalán: facebook.com/millenniumwellness meghirdetett Nyereményjátékokra vonatkozik (a továbbiakban: Játék), az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A játék Szervezője a Millennium Wellness Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. cégjegyzékszám: 01-09-887303.), továbbiakban: Szervező.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, e-mail címmel rendelkező természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos), és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselője, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.);
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
 1. A Játék időtartama

A Játék időtartama 2018 július 1.-től, 2018 szeptember 30.-ig tart. A sorsolás időpontja: 2018. október 3. 10 óra. A Játékban részt venni, arra jelentkezni, a játék kezdetének napjától (2018. Július 1. vasárnap), a játék utolsó napjáig (2018. Szeptember 30. vasárnap). lehetséges.

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után leadott jelentkezések érvénytelenek.

 1. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni

 • a szervező részéről a játék időtartama alatt biztosított 10 alkalmas gyűjtőkártya hiánytalan kitöltése,
 • a gyűjtőkártyán található 10 darab – a belépés dátumával ellátott, lebélyegzett – belépés megtörténte a Millennium Wellness Fitnesz Központba
 • az érvényes gyűjtőkártya bedobása, a nyereményjáték sorsoló ládába
 • az adott Játéknál kért adatok hiánytalan megadásával lehet.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása – melyeket már a Játékra történő jelentkezéskor szükséges megadni.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

 

FONTOS SZABÁLY: Egy játékos, a játék időtartama alatt több gyűjtőkártya leadásával is indulhat, ezáltal növelve a nyerési esélyeit. A Millennium Wellness Fitnesz Központba minden nap csak egy belépés lehetséges! A Játékos csak abban az esetben vehet részt a Játékban, ha elfogadta a jelen Szabályzatot, és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

 1. Nyeremények

1.díj  Élményautózás a Hungaroringen Mclaren 570 S 570 LE

3 kör a Hungaroringen egy ismert autóversenyző, Walter Csaba segédletével.( felvezető, gyors kör, levezető kör ),majd 3 kör Walter Csaba autóversenyző mellett.

2.díj  Élményautózás a Hungaroringen Mercedes C63 S AMG 510 LE

3 kör a Hungaroringen egy ismert autóversenyző, Walter Csaba segédletével.( felvezető, gyors kör, levezető kör ),majd 3 kör Walter Csaba autóversenyző mellett.

3.díj  Élményautózás a Hungaroringen Mercedes A45 AMG 380 LE

3 kör a Hungaroringen egy ismert autóversenyző, Walter Csaba segédletével.( felvezető, gyors kör, levezető kör ),majd 3 kör Walter Csaba autóversenyző mellett.

4.díj 1 db Apple Macbook Pro 13 Notebook

5.díj 1 db Apple Iphone X 256 gb

6.-10. díj 5 x 1 db All In éves bérlet a Millennium Wellness Fitnesz Terembe.

A nyeremények másra át nem ruházhatók és semmilyen esetben nem válthatók át készpénzre.

 1. A nyertesek kiválasztása, nyertesek értesítése

A nyeremények a Játék lezárultát követően kerülnek kisorsolásra, azon Játékosok között, akik a Játék időtartama alatt érvényes gyűjtőkártyát adtak le szervező részére.

A sorsolás helyszíne: Millennium Wellness Kft. székhelye (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.) vagy az ügyvezető által kijelölt más megfelelő helyszín, vagy közjegyzői iroda. A sorsolásról minden esetben hivatalos jegyzőkönyv készül. A Szervező a sorsolás nyerteseit a sorsolást követően 48 órán belül e-mailben vagy a megadott telefonszámon értesíti a nyeremény átvételének részleteiről, illetve a nyeremény átvételének feltételeiről. A Szervező a nyertes értesítését a Játékos telefonszámán, vagy e-mail elérhetőségén kísérli meg először. Amennyiben a nyertes telefonon nem elérhető (nincs térerő, külföldön tartózkodik, ki van kapcsolva, nem veszi föl, stb.), abban az esetben  Szervező 2 napon keresztül, napi két alkalommal, különböző napszakban kísérli meg a nyertes kiértesítését.

A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókja levélfogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a nyereményről.

 1. Nyeremény kézbesítése

A nyereménytárgyakat a Szervező kézbesíti, vagy személyesen adja át a nyerteseknek (a Szervező székhelyén vagy megjelölt irodájában). A postázás átfutási ideje akár egy hónap is lehet. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét.
A nyeremények országhatáron kívülre történő küldése, kézbesítése nem megoldható, csak magyarországi címre van lehetőség eljuttatni a nyereményt.
A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a Szervezőnél tehető meg.
Ha a Szervező nem tudja a Nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén elérni, illetve a nyereményt a nyertes által megadott címen kézbesíteni, akkor a nyereményt egyéb akció keretén belül ismételten kisorsolják.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 1. Adatkezelés ( Adatkezelési Tájékoztató )

A Játékosok személyes adatainak kezelésére jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Millennium Wellness Kft. nyereményjáték adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

 • a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat (név, lakcím, telefonszám) a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig kezelje;
 • regisztrációval a Játékos feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait – nevét, telefonszámát, e-mail címét és lakcímét – a Szervező kezelje a Játék ideje alatt, azokat a nyertes kiértesítéséhez és a nyeremény átvételéhez felhasználja, továbbá a nyertes nevét a Facebook oldalán, illetve honlapján közzé tegye;
 • a nyertes Játékos(ok) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
 • valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt. részére átadja.

A Játékos tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, és amennyiben a Szervező az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Játékos tudomásul veszi, hogy az adatok törlése iránti igény a Nyereményjátékban való részvételét is megszüntetheti, amennyiben adatok hiányában a Nyereményjátékban való részvétele technikailag nem lehetséges. Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; (honlap: www.naih.hu; Telefon: +36-1-3911400).

A Szervező adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Szervező Adatkezelési tájékoztatója rendelkezik.

 1. Felelősségkizárás

A regisztráció hiányosságáért (a jelentkezéskor történő név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó

 

valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással, túlterheltséggel, internet kapcsolat megszakadásával vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 1. Egyéb                   

A Szervező által szervezett nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat a Szervező kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg.

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására, módosítására.
A Szabályzat elérhető a www.millenniumwellness.hu/nyeremenyjatekszabalyzat webcímen.

 

 1. A nyereményjáték lezárása

A nyereményjáték lezárulásának időpontja: 2018. szeptember 30. 21.00 óra.

Ezen időpontot követően beérkezett gyűjtőkártyák már nem vesznek részt a sorsoláson. A nyeremények közjegyző előtt kerülnek kisorsolásra 2018. október 03-án 10 órai kezdettel.

Sorsolás helyszíne: Millennium Wellness Kft. székhelye (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8..) vagy az ügyvezető által kijelölt más megfelelő helyszín, vagy közjegyzői iroda.  (Dr. Hoffmann Vladimír közjegyző. Budapest, IX. kerület, 1093 Budapest, Mátyás utca 20.).

Minden egyes nyereményre egy nyertes kisorsolása történik.

Amennyiben a gyűjtőkártya nem szabályosan, vagy nem olvashatóan, illetve hiányosan kerül kitöltésre, abban az esetben a kártya kizárásra kerül.

A szabálytalan gyűjtőkártya helyett, egy másik kártya kerül kisorsolásra.

 

 

A nyeremény igény érvényesítésének időtartama:

A tárgynyeremény átvételére, illetve átadására, a jóváhagyott játéktervben meghatározottak szerint, a sorsolás eseménynapját követő 90 napos jogvesztő határidőn belül van lehetőség.

A Nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A nyereménytárgyakat a Szervező irodájában lehet személyesen átvenni, melynek időpontjáról és pontos címéről e-mailen tájékoztatja a Nyertest, amennyiben a Nyertes valamilyen okból azt nem tudja Budapesten átvenni, akkor kézbesíti azt a nyerteseknek Szervező. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosnak áll módunkban postázni. A Szervező a nyereményt egy alkalommal postázza.

A játékosok hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy fényképes felvétel készüljön a nyeremény átvételéről.

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja, azonban erről a Szervező külön értesítést nem küld a Játékosnak.

A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített részvételi feltételeket, és azokat feltétel nélkül elfogadta.

 

Budapest, 2018. június 5.